Pripomienky NŠO

Pripomienky Nových školských odborov (NŠO) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2016/954)

Levice,  22. 2. 2017

Prvá časť: Zásadné pripomienky NŠO vychádzajúc z pripomienok SKU k celému materiálu navrhovanej novely

  1. V súlade s pripomienkami SKUvýzvou vláde z januára 2013, deklaráciou z februára 2016, cieľmi NŠO a odporúčaniami OECD žiadame zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia na úrovni vyspelých štátov EÚ, najmenej 6 %. Dofinancovať modernizačný dlh vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnej pomoci z EÚ. Vyrovnať rozdiely vo vybavenosti škôl modernou technológiou a didaktickými pomôckami.

Odôvodnenie: Zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania bez splnenia tejto požiadavky nie je reálne, a ani možné. Ide o nutný krok k uskutočneniu pripravovanej reformy: “Štát poskytuje školám na zakúpenie učebných materiálov dostatočný objem financií na úplné naplnenie tohto cieľa.”

  1. V súlade s výzvou vláde z januára 2013 a deklaráciou z februára 2016 žiadame do konca roka 2017 zjednotiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti MŠVVaŠ SR. Uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Odôvodnenie: Prostriedky pre rezort školstva po schválení v štátnom rozpočte majú končiť na ministerstve školstva. Presúvanie cez ministerstvo vnútra, ktoré nemá príslušné kompetencie na riadenie školstva, je nezmyselné. Ušetrené finančné prostriedky škôl pod ministerstvom vnútra sa už do školstva nevrátia.

Zo správy SKU o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie vyplýva, že so súčasnou situáciou financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie je nespokojných  až 73 % (1012) riaditeľov. Až 84 % (1163) riaditeľov škôl a školských zariadení financovaných cez originálne kompetencie je za to, aby boli tieto financované cez prenesené kompetencie, t. j. priamo z ministerstva školstva.

Samosprávy nie sú povinné dať celý normatív na žiaka škole a školskému zariadeniu. Tento normatív, ktorý určuje štát, je pre zriaďovateľov len orientačný. Podmienky v získavaní financií nie sú pre všetky školy rovnaké, aj keď majú na ne spravodlivý nárok. Na systém financovania, v ktorom má zriaďovateľ možnosť ukrajovať z balíka peňazí bez transparentných kritérií, v konečnom dôsledku doplácajú naše deti a mládež. Dochádza k znevýhodňovaniu v odmeňovaní 25-tisíc zamestnancov školstva v pôsobnosti samospráv.

  1. Žiadame vyplácať 100% mzdového normatívu priamo školám. Zvýšiť mzdový normatív tak, aby bol nad rámec tabuľkových platov, aby mal riaditeľ možnosť odmeniť úspešných a aktívnych zamestnancov. Zvýšiť výšku ostatných normatívov tak, aby školy mohli začať financovať základné pomôcky pre deti a žiakov, robiť bežnú údržbu školských budov a priestorov. Treba v nich zohľadniť všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školám pribudli bez navýšenia financií (manažment, správca siete, koordinátor IKT, laboratórny technik, bezpečnostný technik, protipožiarny technik, bezpečnostný projekt, projektový manažér, pracovník pre verejné obstarávanie…).

Odôvodnenie:  Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z roku 2015 svedčia o tom, že do škôl by malo smerovať viac peňazí. Z kontroly tiež vyplýva, že systém financovania škôl a školských zariadení  treba zjednodušiť, stransparentniť a hlavne finančne posilniť.  Normatív musí zohľadňovať všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školy musia plniť.

  1. Žiadame, aby v zákone bolo zakotvené zabezpečenie financovania zvyšovania kapacít materských škôl (otváranie nových tried) tak, aby každé dieťa od 3 rokov malo možnosť vzdelávať sa, ak o to rodina prejaví záujem.

Odôvodnenie: Každé dieťa má mať rovnakú príležitosť na vzdelávanie. V opačnom prípade sa znižujú jeho šance na včasné identifikovanie prípadných výchovno-vzdelávacích problémov a ich potrebnú intervenciu, čoho dôsledkom je školské zlyhávanie a napokon znížená uplatniteľnosť na trhu práce.

  1. Žiadame, aby v zákone bolo zakotvené zabezpečenie dostatočného finančného krytia pre zamestnanie odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v školách – špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia a asistenti učiteľov pre deti so špeciálnymi potrebami tak, aby štát vyhovel každej žiadosti. Odborných zamestnancov a asistentov učiteľa požadujeme zabezpečiť podľa požiadaviek odborných inštitúcií do každej školy, kde to žiaci potrebujú. Toto finančné krytie danej požiadavky žiadame zabezpečiť z rozpočtu štátu, nie len dočasným financovaním z fondov EU a len pre niekoľko škôl.

Odôvodnenie: Ide o nutný krok k uskutočneniu pripravovanej reformy: “Všetky deti s rovnakým znevýhodnením majú rovnaký nárok na osobitnú pomoc a ministerstvo školstva túto pomoc zabezpečuje

  1. Žiadame zrušiť neefektívne kultúrne poukazy, peniaze priamo presunúť školám na vlastné kultúrne aktivity.
  1. Žiadame o zmenu resp. doplnenie názvu zákona nasledovne:  „Zákon o financovaní materských, základných a stredných škôl a školských zariadení.“

Odôvodnenie: Zákon pojednáva aj o materských školách a tie nespadajú pod žiadnu kategóriu uvedenú v súčasnom názve zákona 597/2003 (nie sú základnou školou, strednou školou, ani školským zariadením)

Všetky pripomienky NŠO k celému materiálu navrhovanej novely v prvej časti majú charakter zásadnej pripomienky.