Naše ciele

Aktualizované na zasadnutí predsedníctva v Ružomberku 2020.

 1. 6% HDP do školstva.
 2. Priemerný plat učiteľa zvýšiť na úroveň 100% priemerného platu VŠ vzdelaného zamestnanca na Slovensku – vytvoriť platový automat 
 3. Upraviť tarifný plat v súvislosti s počtom odpracovaných rokov (+ 1,5% každý rok).
 4. Prispôsobiť stupne v platových tabuľkách pre všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov až do dosiahnutia dôchodkového veku.
 5. Po 35 rokoch odpracovaných v školstve znižovať každý rok základný úväzok pedagogického a odborného zamestnanca o 1 hodinu pri zachovaní platu.
 6. Dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov zvýšiť o 1 týždeň v zákone.
 7. Zosúladiť Zákon o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov /553/ so Zákonníkom práce tak, aby sa odstránila diskriminácia zamestnancov školstva. čítaj tu
 8. Znížiť úväzok na 20 hodín týždenne pre pedagogických zamestnancov SŠ aj ZŠ. MŠ a vychovávatelia 23 hodín týždenne.
 9. Stanoviť rozsah priamej vyučovacej činnosti pre majstrov odbornej výchovy na 28 hodín.
 10. Zvýšiť z 5% na 20% za prácu triedneho učiteľa.
 11. Definitíva pre pedagogického a odborného zamestnanca 6 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku.
 12. Zaviesť inštitút výsluhového dôchodku pre pedagogických a odborných zamestnancov.
 13. Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy (učiteľ-rodič-zriaďovateľ) a zabezpečenie právnej ochrany učiteľov – členov Rady školy proti prepusteniu.
 14. Zabezpečiť priame financovanie škôl zo štátnej pokladnice.
 15. Zrušiť originálne kompetencie – materské školy, školské kluby detí, ZUŠ a školské jedálne financovať z prenesených kompetencií.
 16. Zmenu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska.
 17. Získaním malého doktorátu /PaedDr., PhDr./ zaradiť učiteľa automaticky do 8. platovej triedy/, vedeckú hodnosť PhD. zaradiť do 9. platovej triedy.
 18. Zrušiť stravné lístky, príspevok zamestnávateľa dať do výplaty. /2021/
 19. Platové tarify nepedagogických zamestnancov nastaviť tak, aby neboli pod hranicou minimálnej mzdy.
 20. Priznať 13. plat pre zamestnancov školstva vo výške minimálne 100% tarifného platu.
 21. Prijať zákon o bossingu a mobbingu.
 22. Zaviesť inštitút sabatikalu po 10-tich rokoch odpracovaných v školstve s finančným zabezpečením zamestnancov.
 23. Preplácať pracovnú neschopnosť (PN) vo výške 50% prvé 3 dni, ďalších 7 dní vo výške 70%.
 24. Stanoviť minimálnu hranicu veku dieťaťa pre prijatie do materskej školy tri roky.
 25. Znížiť povinnú školskú dochádzku na 9 rokov.
 26. Znížiť počet žiakov na učiteľa, pokiaľ sa jedná o delené triedy (skupiny – napr. TV, informatika, cudzie jazyky) v súčasnosti je to 25 detí na učiteľa.
 27. Znížiť maximálny počet detí a žiakov v triedach.
 28. Stanoviť maximálny počet detí v ŠKD na 25.
 29. Študentom vysokých škôl pedagogického smeru zvýšiť počet hodín praxe a pridať skúšku z oblasti školských zákonov a predpisov.

O našich cieľoch sme maximálne otvorení diskutovať .