Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

od autora: | 4. októbra 2015

My, členovia a podporovatelia Slovenskej komory učiteľov z radov pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach na Slovensku,

vzhľadom na ďalšiu neudržateľnosť nášho sociálneho a spoločenského postavenia, ktoré neodzrkadľuje mieru našej kvalifikácie, stupeň náročnosti a celospoločenskej prospešnosti našej práce, a ktoré nezodpovedá bežnej praxi pri odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v ostatných vyspelých štátoch,

a vzhľadom na veľké rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, čo odporuje ústavnému princípu rovnosti v prístupe k vzdelaniu a nezabezpečuje všetkým pracovníkom v školstve rovnaké podmienky na prácu,

vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;
  3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a  najlepšej praxe v zahraničí.

Požiadavky v tejto výzve sa zakladajú na zisteniach, odporúčaniach, porovnaniach a analýzach domácich a zahraničných organizácií, ktoré dlhodobo poukazujú na problémy v slovenskom školstve a zároveň navrhujú prijať účinné opatrenia na zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.

Slovenská komora učiteľov je pripravená kedykoľvek podať vysvetlenie k primeranosti a realizovateľnosti našich požiadaviek.

Obávame sa, že nenaplnenie požiadaviek formulovaných v tejto výzve v čo najkratšom čase prehĺbi atmosféru nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve, čo by mohlo viesť k narušeniu hladkého a ničím nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách.

Signatári výzvy: 

Branislav Kočan, Vladimír Crmoman, Mária Barancová, Miroslav Sopko, Soňa Puterková, Andrea Benková, Dagmar Kolevová, Daniela Brašenová, Lucia Porubčanská, Jana Brigantová, Katarína Vargová, Jaroslava Srničková, Juraj Jonák, Anna Chlupíková, Eva Kurincová, Danka  Jarabová, Jana Kontúrová, Mária Kondelčíková, Edita Pláteníková, Ján Papuga, Jarmila Javorková, Viktor Križo, Jana Bartkovjaková, Ľudovít Sebelédi, Miloš Kmeť, Adrián Eštok, Martina Rundesová, Mária Rothensteinová, Ivana Sokolíková, Dana Lapšanská, Ľubomír Lanátor, Róbert Beutelhauser, Ján Macek, Juraj Smatana, Jana Gazarková, Jana Ftáčnik Pastorková, Daniela Jakubisová, Marianna Mojžišová, Alena Rapošová, Róbert Dadykin, Alena Boboš, Alena Vicenová, Tomáš Varga

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *