K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM OG

od autora: | 18. januára 2018

Aktuálne by som rád zareagoval na rozruch okolo osemročných gymnázií (ďalej OG) – na rozdiel od médií či iných je mojím cieľom objektívny, apolitický a vyvážený pohľad. Ak sa mi nepodarí, vopred sa ospravedlňujem. Pre objektivitu dodávam, že pôsobím na základnej škole (ďalej ZŠ), čo však neurčuje zámery môjho textu (z našej išli na OG tuším dvaja). Učil som aj na gymnáziu s osemročným štúdiom.
Na začiatku musím napísať, že osemročné gymnáziá majú (mali – pozri ďalej) opodstatnenie, do istej miery suplujú dieru v školskom systéme v zmysle uspokojovania potrieb nadpriemerných detí, ktorým sa vďaka politikmi zdeformovanému školstvu nedá osobitne venovať na základných školách. Uznávam aj to, že niektorým známym školám boli osemročné triedy odobraté ťažko dešifrovateľným spôsobom, hoci absolútne nerešpektujem rebríček tej ekonomickej organizácie, čo svojimi poradiami škôl skôr škodí a zavádza mienku o školách. Rovnako odmietam, aby ministerstvo vnútra riadilo školstvo a dovoľovalo si určovať, kde-aká škola/trieda zanikne. To sú naozaj poburujúce rozhodnutia, ktoré treba odmietnuť a okamžite napraviť. Avšak, nesmie sa tým zastrieť a zastaviť snaha obmedziť množstvo OG. Ministerkin zámer udať kvóty na OG beriem, dokonca som jej napísal, že jej návrh plne podporujem. Prečo? Vďaka školským aktivitám som v kontakte s mnohými pedagógmi z rôznych častí Slovenska. Tí mi potvrdzujú, že, česť výnimkám, OG sú vo veľkej miere pestovaním elitárstva, snahou školy zachrániť sa a navýšiť si normatívy, ba povedal by som, že, obzvlášť v Bratislave, sú istým druhom snobizmu. Počul som dokonca, že sa rodičia vyjadrujú spôsobom, že nechcú nechať deti medzi „odpadom“ na ZŠ, pričom aj dieťa na OG môže spadnúť medzi podpriemerné.
Nie každá škola si zaslúži mať osemročné gymnázium. Paradoxne, práve tie slabšie, o ktorých sa všeobecne vie, dostali tú výsadu otvoriť budúci školský rok triedu OG. Sám som jedenásť rokov pôsobil na gymnáziu, ktoré ide dolu vodou, a napriek tomu dostalo možnosť otvoriť OG. Ak v takýchto prípadoch nevyhral lobbing pred kvalitou, tak by som sa tomu naozaj čudoval. Takýto typ lobbingu sa rozohral i v Bratislave po prvotnom zámere obmedziť OG, isto sa rozvinie aj po ministerkinom vyhlásení. Pevne však dúfam, že ho ministerka ustojí a zastaví likvidáciu ZŠ, ktorým pravidelne každý rok po piatom a potom ešte po ôsmom ročníku odchádzajú žiaci na stredné školy a ony tak strácajú žiakov, ktorí mohli ťahať spolužiakov k lepším výsledkom, mohli byť ich vzormi. V niektorých školách sú dokonca dve paralelné triedy OG! Naozaj nezávidím tú situáciu základným školám, ktoré sú v ich okolí.
Strata žiakov na ZŠ znamená, že škola prichádza o peniaze na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, nevie nastaviť úväzky, resp. vždy musí počítať, že niekoľko žiakov, (v prípade veľkých a úspešných základných škôl až niekoľko desiatok), odíde. A v novom školskom roku vyvstanú otázky: Spojíme triedu či nie? Áno, bude to lacnejšie a je jedno, že sa spraví masová trieda s odlišnými kolektívmi, ktoré si nemusia sadnúť. Zároveň sa musia zmeniť skupiny na vyučovaní. Iná otázka: Ktorého z triednych učiteľov pripravíme o úväzok alebo o triednictvo? Z áčky alebo béčky (príp. céčky…)? A závažná otázka: Máme sa v základnej škole snažiť, robiť projekty, vymýšľať zaujímavé atrakcie, zvyšovať výkony žiakov, keď tí najlepší, aj pod zodpovedným a tvorivým vedením učiteľov ZŠ, odídu a proces zlepšovania žiakov v rôznych ukazovateľoch sa začína odznova.
Veľmi ma mrzí, že tí, čo sa dnes vyjadrili a verím, že dajú školstvo do poriadku, ak zostavia vládu, sa na to pozerali iba prizmou rušenia OG alebo tak, že sa obmedzuje právo výberu. Alfou a omegou vzdelávania je základná škola. Ale mnohé ZŠ bez štipky preháňania sú ohrozované osemročnými gymnáziami. Okrem toho tento typ škôl už poväčšine neplní svoj účel, za čo môže aj nastavenie osemročného štúdia. Na ZŠ a OG sa postupuje podľa totožného štátneho vzdelávacieho programu, podľa totožných učebníc. Ak sme OG chápali ako pomoc nadpriemerným žiakom, mal sa hneď pri ich zakladaní diferencovať spôsob a náplň vyučovania. Doposiaľ to tak nie je. Takže rozdiel medzi gymnáziom a základnou školou je len v učebnom pláne (spravidla sa posilňujú predmety, ktorými sa OG profiluje – no takáto profilácia je možná aj na ZŠ). Témy a kompetencie sú rovnaké. Mnohé OG si v takejto situácii namýšľajú, že nadpriemerné deti sa majú zahŕňať vedomosťami mimo osnov, často nepotrebnými témami, encyklopedickým a rýchlym preberaním učiva. Neraz som pri rozhovoroch so žiakmi zistil, že na OG preberajú javy, ktoré sa už dávno neučia alebo sú abstraktné a nepotrebné (hovorím za slovenčinu). (Dovoľte mi subjektivitu: podľa mňa OG pripravujú deti o detstvo.) Korunou nedopracovania systému je to, že sa nedá (relatívne) objektívne zistiť kvalita študentov OG, keďže tí nemusia prejsť Testovaním 9. Je to paradox, práve OG by mali byť testované, aby sa potvrdila ich kvalitu. Alebo vyvrátila.
Dovolím si povedať, že veľká časť osemročných gymnázií je nekvalitnejšia ako základné školy. Isto aj preto, že rodičia s túžbou po tom, aby ich dieťa získalo prestíž OG, mlčia. Keď niečo v OG nefunguje, neohlásia sa, aby sa nepomstili žiakovi tak, že ho prinútia vrátiť sa na ZŠ. Tak potom naďalej jestvujú gymnázia nízkej kvality, ktoré prežívajú len vďaka triedam OG aj za cenu ničenia oveľa lepšej základnej školy. Nechcem vôbec menovať, no vyjdem z vlastného pozorovania. V blízkosti môjho bydliska sú dve školy v tesnej blízkosti – základná škola a gymnázium so štvorročným a osemročným štúdiom. Základná škola je vynovená, perfektne zariadená, robí mnoho aktivít, školí učiteľov, je známa v okolí, ľudia sa „bijú“ o zápis do nej, robia projekty, má skvelé vedenie a vynikajúcich učiteľov. A vedľa nej gymnázium, ktoré má po jednej štvorročnej triede s takmer minimálnym počtom žiakov, zvonku stará, ošúpaná budova, s vedením, o ktorom sa tradujú hrôzostrašné historky a so zlou povesťou. Napriek snahám základnú školu opúšťajú mnohí žiaci, len aby boli na OG. A keď sa nedostanú do tých lepších, tak vezmú aj OG v blízkosti spomínanej ZŠ. Len aby boli študentom OG… A škola, ktorá sa snaží, prichádza o žiakov.
Čert už ber ten normatív! Ale rozbíjajú sa kolektívy a komunita ZŠ. Periodicky každý rok, kým to niekto nezastaví. A viete čo je totálne scestné? Že ZŠ, ktorá prichádza o žiakov, musí bez protestu administrovať prihlášky na OG a niekedy aj na vlastné náklady ich zaslať. Najhoršie však je, že žiak sa dokonca môže uchádzať až o dve OG, teda môže podať 2 prihlášky, čím sa šanca oslabiť ZŠ zvyšuje. Veľmi ťažko sa pracuje v škole, kde je taký veľký odliv žiakov.
Teda celé dnešné dianie nie je to len o práve výberu školy. Osemročné gymnáziá sú nesystémovým prvkom, keďže zámer ich zakladania je zväčša odlišný od ich dnešnej funkcie. Opakujem, nie som proti tomuto typu škôl. Ale treba objektívne selektovať, ba i regulovať, ktorá škola si zaslúži tú výsadu mať triedu OG. A správne ich nastavme: Diferencujme výučbu na nich nie kvantitatívne, ale kvalitatívne. Nedovoľme, aby mala jedna škola dve paralelné triedy OG. Zverme proces prihlasovania sa na stredoškolské osemročné štúdium do rúk zákonných zástupcov. Zaveďme testovanie žiakov OG. A hlavne obmedzme kvórum na otváranie tried OG bez ohľadu na zriaďovateľa. Zároveň sa začnime sústrediť na zvyšovanie kvality základných škôl, aby OG po čase stratili opodstatnenie. Ale nie vyvíjaním tlaku na učiteľov ZŠ, ktorí robia často z blata zlato v podmienkach nezodpovedajúcich modernému európskemu školstvu (a zároveň oslabení o šikovnejších žiakov). K tomu všetkému treba pristupovať odborne, objektívne a konštruktívne. Istá racionalizácia v školstve už musí nastať. Ak budeme tento krok ministerstva školstva kritizovať, budeme tu mať donekonečna neúmerne vysoký počet škôl, ktoré odoberajú prostriedky, o ktoré pravidelne žiadame.
Elitárstvo, snobizmus, lobbing a tzv. trh v takom niečom, ako je školstvo, neprinesie, resp. neprinieslo nič pozitívne. Každé rozhodnutie treba vidieť v kontexte reálneho diania v školstve, nech už ide o pohľad vládnucich politikov alebo tých opozičných. Napokon by som spomenul, že obmedzenie osemročných gymnázií bolo aj v Učiacom sa Slovensku. Silno dúfam, že mediálne výkriky mierili proti tomu, že o školstve rozhoduje ministerstvo vnútra, nie proti nevyhnutnej redukcii OG.

Ján Papuga

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *