Naše ciele

Aktualizované na zasadnutí predsedníctva v Ružomberku 2020.

 1. 6% HDP do školstva.
 2. Priemerný plat učiteľa zvýšiť na úroveň 85% priemerného platu VŠ vzdelaného zamestnanca na Slovensku.
 3. Upraviť tarifný plat v súvislosti s počtom odpracovaných rokov (+ 1,5% každý rok).
 4. Prispôsobiť stupne v platových tabuľkách pre všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov až do dosiahnutia dôchodkového veku.
 5. Po 35 rokoch odpracovaných v školstve znižovať každý rok základný úväzok pedagogického a odborného zamestnanca o 1 hodinu pri zachovaní platu.
 6. Dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov zvýšiť o 1 týždeň v zákone.
 7. Zosúladiť Zákon o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov /553/ so Zákonníkom práce tak, aby sa odstránila diskriminácia zamestnancov školstva. čítaj tu
 8. Znížiť úväzok na 20 hodín týždenne pre pedagogických zamestnancov SŠ aj ZŠ. MŠ a vychovávatelia 23 hodín týždenne.
 9. Stanoviť rozsah priamej vyučovacej činnosti pre majstrov odbornej výchovy na 28 hodín.
 10. Zvýšiť z 5% na 20% za prácu triedneho učiteľa.
 11. Definitíva pre pedagogického a odborného zamestnanca 6 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku.
 12. Zaviesť inštitút výsluhového dôchodku pre pedagogických a odborných zamestnancov.
 13. Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy (učiteľ-rodič-zriaďovateľ) a zabezpečenie právnej ochrany učiteľov – členov Rady školy proti prepusteniu.
 14. Zabezpečiť priame financovanie škôl zo štátnej pokladnice.
 15. Zrušiť originálne kompetencie – materské školy, školské kluby detí, ZUŠ a školské jedálne financovať z prenesených kompetencií.
 16. Zmenu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska.
 17. Získaním malého doktorátu /PaedDr., PhDr./ zaradiť učiteľa automaticky do 8. platovej triedy/, vedeckú hodnosť PhD. zaradiť do 9. platovej triedy.
 18. Zrušiť stravné lístky, príspevok zamestnávateľa dať do výplaty.
 19. Platové tarify nepedagogických zamestnancov nastaviť tak, aby neboli pod hranicou minimálnej mzdy.
 20. Priznať 13. plat pre zamestnancov školstva vo výške minimálne 100% tarifného platu.
 21. Prijať zákon o bossingu a mobbingu.
 22. Zaviesť inštitút sabatikalu po 10-tich rokoch odpracovaných v školstve s finančným zabezpečením zamestnancov.
 23. Preplácať pracovnú neschopnosť (PN) vo výške 50% prvé 3 dni, ďalších 7 dní vo výške 70%.
 24. Stanoviť minimálnu hranicu veku dieťaťa pre prijatie do materskej školy tri roky.
 25. Znížiť povinnú školskú dochádzku na 9 rokov.
 26. Znížiť počet žiakov na učiteľa, pokiaľ sa jedná o delené triedy (skupiny – napr. TV, informatika, cudzie jazyky) v súčasnosti je to 25 detí na učiteľa.
 27. Znížiť maximálny počet detí a žiakov v triedach.
 28. Stanoviť maximálny počet detí v ŠKD na 25.
 29. Študentom vysokých škôl pedagogického smeru zvýšiť počet hodín praxe a pridať skúšku z oblasti školských zákonov a predpisov.

O našich cieľoch sme maximálne otvorení diskutovať .