Ako ďalej učiteľ…

od autora: | 8. októbra 2019

Prvé zo série stretnutí NŠO s tieňovými ministrami školstva sa uskutočnilo 8. 10. 2019 v Leviciach. Spoločne s p. poslancom Mgr. Miroslavom Sopkom za najdôležitejšie ciele pre kvalitné regionálne školstvo v považujeme:

  • 6% HDP do školstva s podmienkou, aby tieto zdroje išli najmä na personálne výdaje.
  • Priemerný plat učiteľa dostať do roku 2024 na úroveň 85% priemerného platu VŠ vzdelaného zamestnanca na Slovensku. Nástupný plat pedagóga viazať do roku 2024 na dvojnásobok minimálnej mzdy. Dosiahnuť stav, aby nárast tarifného platu sa za odpracované roky zdvojnásobil a nie ako dnes, keď po 40 odpracovaných rokoch narastie len o 18%.
  • Zosúladiť zákon o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov so Zákonníkom práce tak, aby sa odstránila diskriminácia zamestnancov školstva. Čiže zaradiť učiteľov do zodpovedajúceho 5. stupňa náročnosti práce. Znížiť úväzok na 20 hodín týždenne pre pedagogických zamestnancov SŠ aj ZŠ. Pre učiteľky materských škôl a vychovávateľov ho stanoviť na 23 hodín týždenne. Za prácu triedneho učiteľa zvýšiť príplatok na 10%. Zaviesť inštitút výsluhového dôchodku pre pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Zmenu zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska. Zabezpečiť, aby získaním malého doktorátu (PaedDr., PhDr.) bol učiteľ zaradený automaticky do 8. platovej triedy; vedeckú hodnosť PhD. zaradiť do 9. platovej triedy.
  • Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy (učiteľ-rodič-zriaďovateľ) a zabezpečenie právnej ochrany učiteľov – členov Rady školy proti prepusteniu rovnako ako aj zástupcov žiakov pred rôznymi formami nátlaku.
  •  Od prvého roku vlády presadzovať v zvyšovanie počtu odborných tímov, ktorých pomoc je pre kvalitu ich práce nevyhnutná, zavádzať opatrenia na demokratickú a participatívnu kultúru na pracoviskách, systémovo znižovať mobbing a zlú klímu v zborovniach, zlepšiť podporu pre pedagógov kvalitnými učebnicami, modernými pomôckami.

    Tento rok je síce heslom „Mladí učitelia, budúcnosť profesie“, ale potrebujeme získať všetky vekové kategórie túžiacich po zmene, aby sme vytvorili koalíciu ochotných, ktorí sa budú na tej zmene podieľat.

    Cieľom týchto stretnutí je dohodnúť  naprieč  celou demokratickou opozíciou najdôležitejšie kroky, ktoré naše regionálne školstvo nevyhnutne potrebuje. 

Sebelédi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *