Komentár k Návrhom cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

od autora: | 4. októbra 2016

Predložený materiál je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Predkladá veľmi hodnotnú a zaujímavú víziu, ako by malo naše školstvo v horizonte 10 rokov vyzerať. Ciele sú skutočne ambiciózne, s väčšinou sa dá súhlasiť a ich naplnenie by posunulo naše školstvo výraznou mierou vpred.

Najväčšou slabinou je mimoriadne vysoká finančná náročnosť, na dosiahnutie cieľov by bolo potrebné výrazné navýšenie rozpočtu školstva, ktoré momentálne nie je nikým garantované a neexistuje na tejto potrebe celospoločenská zhoda. V kombinácii s pomerne krátkym časovým horizontom 10 rokov dáva materiálu značne utopistický charakter. Komplexné naplnenie cieľov z materiálu by bolo veľkým pozitívom. Obrovské riziko však spočíva v tom, že kompetentní neprevezmú materiál ako celok so všetkými cieľmi, ale vyberú si z neho iba niektoré, samozrejme tie finančne najmenej náročné. To by viedlo nie k posunu, ale práve naopak, spôsobilo by to ešte viac škody. Napríklad zavedenie povinnej 12 ročnej školskej dochádzky bez iných legislatívnych zmien a bez financií, by prinieslo len 16 – 17 ročných žiakov v 7. – 8. ročníku ZŠ, problémy v prvých dvoch ročníkoch stredných škôl a celkové zníženie kvality vzdelávania, kedy aj deti ktoré by sa učiť chceli, by boli obmedzované. Zavedenie slovného opisného hodnotenia pri zachovaní súčasného rozsahu vyučovacej povinnosti a pri zachovaní súčasného rámcového učebného plánu by viedlo iba k neznesiteľnému nárastu byrokracie a preťaženiu pedagógov. Zrušenie naviazanosti kontinuálneho vzdelávania na kreditový príplatok pri nenavýšení základných platov by len pripravilo učiteľov o možnosť zvýšiť si nedostatočný plat a viedlo k výraznej nespokojnosti v radoch učiteľskej obce.

Preto je nevyhnutné presadiť materiál ako celok a zároveň získať celé politické spektrum /prípadne aj veľkú časť spoločnosti/ pre postupné navyšovanie %HDP do školstva až na úroveň 6%, tak ako je to v modernej Európe a zaviazať tým aj nasledujúce vlády k napĺňaniu cieľov Národného programu.

Inak bola práca autorského tímu (ktorú si mimoriadne ceníme a sme za ňu vďační) zbytočná.

  1. 10. 2016                                                                                             NŠO

Podrobnejšie komentáre k jednotlivým bodom nájdete tu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *