Archív kategorií: zákony

Dovolenka a spolurozhodovanie

od autora: | 16. februára 2019

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky… Čítať viac »

Rozporové konanie

od autora: | 22. augusta 2018

22. 8. 2018 sa uskutočnilo na ministerstve školstva rozporové konanie k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancocha o zmene a doplnení niektorých zákonov. K novému zákonu sme predložili v pripomienkovom konaní 11 zásadných pripomienok. Sedem pripomienok kancelária GR SLP akceptovala, v jednej sme ostali v rozpore, jednu pripomienku sme po odbornom vysvetlení stiahli, jednu… Čítať viac »

Pripomienky NSO k novele nariadenia vlády SR č. 422/2009 a č. 433/2012

od autora: | 8. júna 2017

Zásadná pripomienka NŠO k Čl. I bodu 1: Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: NŠO vo svojich cieľoch má dlhodobo tézu o znížení úväzku  týchto zamestnancov tak, aby nebolo potrebné ich úväzok dopĺňať inou činnosťou. Súhlasíme s SKU, že dnes sú títo zamestnanci  diskriminovaní  pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole“ http://sku.sk/skolske-kluby-deti-su-uz-20-rokov-na-okraji-zaujmu-ministerstva-skolstva/ Ak by bol… Čítať viac »

Sme za

od autora: | 14. marca 2017

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky! Predsedníctvo NŠO vyzýva poslancov NR, aby hlasovali za zrušenie nemorálnej amnestie, udelenej bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. Prinavráťte občanom Slovenskej republiky vieru v spravodlivosť. Ak sa bude brániť pravde, ak nebude právo a spravodlivosť v tomto štáte, tak tento štát čaká len úpadok a rozvrat.  

Stanovisko k novele zákona č. 317/2009

od autora: | 4. februára 2017

Vyhlásenie predsedníctva Nových školských odborov k návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ktorý podali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba a Natália Blahová. Poslanci z SAS podali návrh na zmenu zákona č. 317/2009… Čítať viac »

Komentár k Návrhom cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

od autora: | 4. októbra 2016

Predložený materiál je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Predkladá veľmi hodnotnú a zaujímavú víziu, ako by malo naše školstvo v horizonte 10 rokov vyzerať. Ciele sú skutočne ambiciózne, s väčšinou sa dá súhlasiť a ich naplnenie by posunulo naše školstvo výraznou mierou vpred. Najväčšou slabinou je mimoriadne vysoká finančná náročnosť, na dosiahnutie cieľov by bolo potrebné výrazné navýšenie rozpočtu školstva,… Čítať viac »

Prepúšťanie učiteľov cez prázdniny

od autora: | 5. júla 2014

NŠO sa podarilo rozvíriť hladinu okolo ošemetnej témy, zaobchádzaní s učiteľmi počas veľkých školských prázdnin. Odmakáte si 10 mesiacov a za “odmenu” vás pošlú na úrad práce. Zákon to učiteľom umožňuje, tak prečo to nevyužiť a neušetriť financie z rozpočtu školy. Etika ide bokom a učiteľovi ostanú oči pre plač, pocit poníženia a neistoty, napriek sľubom,… Čítať viac »

Vyjadrenie predsedníctva NŠO k novele zákona o výchove a vzdelávaní

od autora: | 4. mája 2013

Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) nesúhlasí s novelou zákona o výchove a vzdelávaní. V predkladanom materiáli sa navrhuje navyšovanie počtu detí a žiakov v materských a základných školách. Navýšenie maximálneho počtu detí v triedach zníži kvalitu vzdelávania. Sme za ponechanie doterajšieho maximálneho počtu detí a žiakov v triedach materských a základných škôl.

Veľký brat sa pozerá

od autora: | 4. marca 2012

Určite väčšina z Vás sa pri slovách Big Brother, alebo Vyvolení rozpamätá na dve vysoko sledované relácie, ktoré boli už dávnejšie odvysielaná v dvoch navzájom si konkurujúcich  televíziách. Jednalo sa teda o skupinku „vyvolených“ , ktorých vo vile neustále sledovalo všemohúce oko „Veľkého brata“. Celý fór bol založený na princípe, že človek pri televíznej obrazovke z pohodlia svojej obývačky… Čítať viac »