Etický kódex

By | 28. januára 2018

Čo mi vadí na Etickom kódexe Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Etický kódex zamestnanca  visí na webovej stránke  TSK, preto si ho môže pozrieť každý, kto na túto stránku klikne. Takže nie je to nič tajné  a mnohé z jeho bodov sú napísané tak, že v podstate nik proti nim nič nenamieta.

Citujem  z metodického usmernenia :

Príkaz predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2016, ktorým bola uložená povinnosť prijať do31.12.2016 Etický kódex zamestnanca a zároveň zapracovať povinnosť dodržiavať Etický kódex zamestnanca do pracovného poriadku, prípadne do pracovných zmlúv zamestnancov, tak aby porušenie Etického kódexu bolo považované za porušenie pracovnej disciplíny“.

A tu ma to už začína, ako predsedníčku ZO NŠO, zaujímať, pretože ako litera Zákonníka práce  hovorí  :

  • §12

 (1)

Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne; to neplatí, ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradiť ani dohodou so zamestnancom.

  • §84 Pracovný poriadok

(1)

Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

(2)

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

(3)

Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

(4)

Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

Takže pokiaľ mi je známe, pracovný poriadok je platný až vtedy , keď ho podpíše zástupca odborovej organizácie, ktorá na škole pôsobí.  Ja sa pýtam, podľa akého zákona chce pán župan, prikázať „odborovej organizácii“ , aby podpísala pracovný poriadok, kde niekto bude napomínaný a možno aj prepustený z práce, nie podľa zákona , ale podľa  Etického kódexu, ktorý si on sám vymyslel a sám ho vyžaduje plniť.  Pod etikou, si každý môže predstavovať , čo len chce. Podľa niekoho je etické klamať, podvádzať, kradnúť , vraždiť a nemá s tým problém, keď to preženiem. A podľa Etického kódexu pána župana je dôvodom na prepustenie  resp. „ kárne opatrenie“ pre zamestnanca, ak sa niekto kriticky vyjadrí o práci Trenčianskeho samosprávneho kraja, pretože to niekto môže považovať  za „narušenie dôvery verejnosti“ .  Citujem z Etického kódexu zamestnanca :

  • je povinný sa zdržať takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon pracovných povinností
  • zachováva a posilňuje dobré meno TSK a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho. Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči TSK.

Možno si tieto body zle vysvetľujem, ale mne to pripadá tak, že pokiaľ sa zúčastním štrajku , na ktorý mám právo podľa ústavy , tak sa verejne angažujem  a narúšam dôveru v nestranný a hlavne nestranícky  výkon pracovných povinností, ktorá mi naozaj veľmi chýba.   A porušujem zákon aj tým, že budem kritizovať všetky tie tzv. besedy so žiakmi na pôde školy,  ktoré sa vyroja „ausgerechnet“ pár  týždňov pred voľbami, kedy si začnú páni poslanci podávať kľučky na školách a o dušu besedovať so žiakmi , prednostne s prvovoličmi, na rôzne témy, ktoré ich tri a pol roka vôbec nezaujímajú a ani necítia potrebu ich žiakom objasňovať.

Ten druhý bod sa už ani neoplatí komentovať.  Stačí , ak je treba na škole vymeniť zlomený kľúč v zámke alebo kúpiť  do školy niečo v hodnote pár centov  a výrazy, ktoré sa derú človeku na jazyk , nie len že nezachovávajú dobré meno, ale sú nepublikovateľné a to len preto, že všetky ostatné samosprávne kraje idú podľa zákona o verejnom obstarávaní, len u nás je tento  zákon akosi  vo „vylepšenej“  forme . Veľakrát sa minie omnoho viac papiera a ľudskej zbytočnej práce, ako je hodnota predmetu obstarania.

Presne ako Etický kódex zamestnanca, ktorý sa tvári, že u nás neexistuje Zákonník práce, ktorý je nadradený všetkým interným a ostatným normám a ktorý jediný je relevantný pri riešení akýchkoľvek pracovno-právnych vzťahoch.  Alebo „žeby“ to tak nebolo?

Máme právny štát, v ktorom platia zákony alebo je to už  iba moja naivná predstava ?

Ešte k niektorým ďalším bodom tohto kódexu:

  • nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy ani iné pozornosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho funkcie, alebo v priamej súvislosti s plnením jeho pracovných úloh

Doplnila by som len, že by ani nemal do školy nosiť, všetko,  čo potrebuje k svojej práci a nemá, lebo kým prejde verejné obstarávanie v celkovej hodnote pár centov, tak aj školský rok skončí.

  • zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a zdraví každú návštevu, ktorú v priestoroch úradu stretne.

Človek tak trochu predpokladá, že ak učím, tak viem aj pozdraviť, na rozdiel od žiakov a niektorých  rodičov, ktorí do školy zavítajú.

  • uvedomuje si, že navonok aj dovnútra reprezentuje TSK a preto chodí do práce upravený, vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky zamestnávateľa. Vzbudzuje na pracovisku čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť príjemným a profesionálnym vystupovaním a dodržiavaním zásady správneho spoločenského vystupovania. vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tohto kódexu.

Toto už nebudem ani komentovať, pretože  za tým už nasleduje iba tzv.„dresscode“, ktorý by mal ale zaplatiť zamestnávateľ , ak ho vyžaduje.

Ak si niekto myslí, že v školách pracujú negramotní ľudia, ktorí sa nevedia pozdraviť, je treba ich učiť, ako sa majú obliecť a majú bezodné vrecká na milodary, ktoré očakávajú od detí a rodičov, tak je to v prvom rade urážkou celého školstva a všetkých učiteľov a zamestnancov škôl. Nedá mi pripomenúť staré slovenské príslovie: Chudoba cti netratí.

Uzavriem to tak, že Etický kódex zamestnanca by mal visieť na hlavných dverách do budovy TSK, aby si ho verejnosť, ktorá tam príde prečítala. Možno by sa dozvedela, ako by sa ľudia vnútri mali k nim správať.

Ale  ak raz nejaký zamestnanec školstva príde o prácu nie podľa zákona, ale podľa  Etického kódexu zamestnanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak nech sa poďakuje svojmu  šéfovi odborov, ktorý ho svojim podpisom povýšil nad zákon.

Zamestnanec je povinný v súvislosti s výkonom svojej práce bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:

– konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,

– ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom

Napadajú ma rôzne závery môjho blogu,  ale aby nikto nepovedal, že som si to dobré z Etického kódexu zamestnanca Trenčianskeho samosprávneho kraja nevzala k srdcu, zakončím to tým, že ja sa budem radšej striktne držať Zákonníka práce a budem sa starať hlavne o to, aby každý zamestnanec školstva dodržiaval zákony tejto republiky a aby v žiadnom prípade neboli porušované jeho práva, ktoré mu zaručujú zákony a Ústava tejto republiky.

 

Ing. Zuzana Foltánová

Predsedníčka ZO NŠO pri Strednej odbornej škole v Partizánskom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *